Aranykor Arany János születésének 200. évfordulója
Arany Core DJ bajnokság

Arany János versei
nyomán

I. Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez;


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján adatok feldolgozását végzi.


II. Adatkezelő


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Adatkezelő; adatkezelési azonosító: NAIH-93729/2016).


III. Az Érintettek köre


Az Adatkezelő szervezésében zajló „AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) jelentkező valamennyi személy, aki az Info tv. 3. § 2. pontja szerinti személyes adatot adott meg Adatkezelő számára, és önkéntes, kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adatait kezelje.


IV. Az adatgyűjtés és adatkezelés célja


Az Érintettek adatainak kezelése az Adatkezelő szervezésében zajló Játékban való részvétel megszervezése, a nyeremény kiadása, továbbá a Játék promotálása érdekében történik. Adatkezelő az érintett személyes adatait csak az ezen célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Info tv. 4.§ (2) bekezdésének megfelelően.


V. A kezelt személyes adatok köre


Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket az Érintett önkéntesen ad meg. Az érintett személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatával összhangban bekerüljenek.


Adatkezelő az Érintett azonosítása érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli:

  •  az Érintett neve (vezeték- és utóneve),
  •  az Érintett születési helye, ideje,
  •  az Érintett anyja neve,
  •  az Érintett lakóhelye vagy postacíme,
  •  az Érintett anyja neve,
  •  az Érintett telefonszáma,
  •  az Érintett elektronikus elérhetősége (e-mail címe).
  •  

VI. Az adatkezelés módja és jogalapja


Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatás, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott célokra, módon és mértékben használja fel. Az adatkezelés jogalapja az Érintettnek az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása, amely az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.


VII. Az adatkezelés időtartama


Adatkezelő az Érintett azon személyes adatait, amelyek kezeléséhez hozzájárult, a hozzájárulás megadásától (a Játékra jelentkezéstől) számított 5 (öt) évig kezeli.


VIII. Az adatkezelés biztonsága


Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-ának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.


IX. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása


Az Érintett személyes adatai harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.


Az Érintett a Játékra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerhetik, amennyiben az Adatkezelő feladatai ellátásához szükséges.


A Játékra történő jelentkezéssel az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa.


Amennyiben Adatkezelő az Érintett adatkezeléshez történő hozzájárulásának megadását követően adott megbízást harmadik fél részére az adatok feldolgozására, Adatkezelő köteles az Érintett számára az adatfeldolgozásra irányuló szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül az Érintett és Adatkezelő között szokásos kapcsolattartási mód alkalmazásával felvilágosítást adni az adatfeldolgozó személyéről és elérhetőségeiről, az adatfeldolgozás jogalapjáról és céljáról, az érintett adatok köréről, és az Érintett jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. A fenti kötelezettségének Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatónak saját honlapján való közzétételével is eleget tehet. Ilyen esetben az adatfeldolgozási tájékoztató feltöltéséről, valamint az Érintettnek az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatás pontos elektronikus elérhetőségét illető felvilágosításáról Adatkezelő a jelen pont szerinti határidőben gondoskodni köteles.


X. Az Érintettek jogai, és jogérvényesítési lehetőségei


Az Érintett az Info tv. 14. §-ának megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését Adatkezelő székhelyén személyesen, illetve 759-5050 telefonszámon, vagy az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.


Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt az Érintett kéri, kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte.


Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.


Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.


Az Érintett vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.


Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.


A Felhasználó jogérvényesítése az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.